นาฏยศัพท์

ประโยชน์ของนาฏยศัพท์
            นาฏยศัพท์เป็นสิ่งสำคัญ  เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของนาฏศิลป์ไทย  แสดงถึงความสุนทรีย์ (งดงาม)ของเอกลักษณ์ประจำชาติไทย  นักเรียนนาฏศิลป์ทุกคน
  ต้องมีความเพียรพยายามหมั่นฝึกซ้อมนาฏยศัพท์เป็นประจำ เพราะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนนาฏศิลป์  ดังนี้
                ๑) ช่วยพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้มีความสวยงามได้มาตรฐาน
               
๒) ช่วยสื่อความหมายให้เข้าใจได้ตรงกันเมื่อเรียกและใช้นาฏยศัพท์ต่างๆ                         
                ๓) ใช้เป็นแนวทางในการประดิษฐ์ท่าร่ายรำของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ
                ๔) ใช้เป็นแนวทางในการนำไปฝึกหัดภาษานาฏศิลป์ให้ถูกต้องสวยงาม

ประเภทของนาฏยศัพท์
                ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้สวยงามได้มาตรฐาน  ผู้แสดงต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนกันไปทุกส่วนของร่างกายอย่างมีใจรัก  มีความสุขและสนุกกับการแสดง  ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถด้านนาฏศิลป์ของตนเองได้  ด้วยการฝึกหัดนาฏยศัพท์ที่ใช้กับการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะ  ซึ่งแบ่งเป็นประเภทได้  ดังนี้                       

๑) นามศัพท์
๒) กิริยาศัพท์
๓) นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด
                นักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สมควรเรียนรู้นาฏยศัพท์ในระดับเบื้องต้น  ดังนี้
               
นามศัพท์  หมายถึง  ศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำต่างๆ  และชื่อท่าที่บอกอาการของท่านั้น  ถือเป็นนาฏยศัพท์เบื้องต้นที่นักเรียนนาฏศิลป์ทุกคนจะต้องเรียนรู้  ได้แก่
                ๑.  ตั้งวง  คือลักษณะของลำแขนที่ยกตั้งขึ้นเป็นวงทอดลำแขนโค้ง  หันฝ่ามือออก  ก่อนตั้งวงต้องตั้งข้อมือ ให้หลังมือเอนเข้าหาลำแขนในลักษณะมุมฉาก  ให้นิ้วทั้ง ๔  คือนิ้วชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนาง  นิ้วก้อย  เหยียดตึงชิดกันทุกนิ้ว  เก็บนิ้วหัวแม่มือเอนเข้าหาฝ่ามือ  หักข้อมือเข้าหาลำแขน  ระวังศอกต้องไม่โก่งแหลม  หรือหนีบติดตัว
ตั้งวงมีหลายลักษณะ ได้แก่
                ๑.๑  ตั้งวงบน  หรือ  ตั้งวงสูง  เวลาปฏิบัติต้องระวัง  อย่าให้หัวไหล่ยกขึ้น    

 

     

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s