องค์ประกอบนาฏศิลป์ (ต่อ)

นาฏศิลป์ หมายถึงการฟ้อนรำที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นอย่างงดงามด้วยความวิจิตรบรรจง มีแบบแผน อาศัยการขับร้องและการบรรเลงเข้าร่วมด้วยกัน รวมทั้งให้ความรู้และความบันเทิงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่แสดง
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเจริญรุ่งเรืองของชาติเป็นอย่างดี
การแสดงนาฏศิลป์มีหลายประเภท ได้แก่ การแสดงโขน การแสดงละคร การแสดงระบำ รำ ฟ้อน และการแสดงพื้นเมือง
การแสดงนาฏศิลป์ทุกประเภท จะงดงามมีความน่าสนใจ มีความถูกต้องตามแบบแผนและสมบูรณ์แบบ จะต้องมี องค์ประกอบ ที่สำคัญ ดังนี้
๑. ดนตรี คือเสียงที่ประกอบกันเป็นทำนอง และเป็นเครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดัง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศกและรื่นเริง เป็นต้น (สุมิตร เทพวงษ์, ๒๕๔๘ : ๘)
ดนตรีจะต้องประกอบด้วยจังหวะ และทำนอง ดังนี้
๑.๑ จังหวะ เป็นระยะที่กำหนดไว้เป็นตอนๆ สามารถแบ่งจังหวะได้เป็น ๓ แบบ คือ จังหวะช้า จังหวะปานกลาง และจังหวะเร็ว ในทางดนตรีถ้าเป็นเพลงจังหวะช้าจะเรียกว่า เพลงอัตรา ๓ ชั้น จังหวะปานกลาง เรียกว่าอัตรา ๒ ชั้น จังหวะเร็ว เรียกว่าอัตราชั้นเดียว ซึ่งผู้แสดงนาฏศิลป์ต้องฟังให้เข้าใจและรำให้ลงจังหวะ จึงจะทำให้การแสดงนั้นสวยงาม มีความน่าสนใจตามแบบแผนของวิชานาฏศิลป์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s