องค์ประกอบนาฏศิลป์

องค์ประกอบของนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ หมายถึงการฟ้อนรำที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นอย่างงดงามด้วยความวิจิตรบรรจง มีแบบแผน อาศัยการขับร้องและการบรรเลงเข้าร่วมด้วยกัน รวมทั้งให้ความรู้และความบันเทิงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่แสดง
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเจริญรุ่งเรืองของชาติเป็นอย่างดี
การแสดงนาฏศิลป์มีหลายประเภท ได้แก่ การแสดงโขน การแสดงละคร การแสดงระบำ รำ ฟ้อน และการแสดงพื้นเมือง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s