แบบทดสอบ

แบบทดสอบสำหรับให้นักเรียนทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังการเรียนตามเนื้อหาสาระ
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
คำชี้แจง :ให้นักเรียน X ทับหัวข้อหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด
๑. นาฏยศัพท์ คืออะไร
ก. ศัพท์พิเศษใช้กับการเล่านิทาน
ข. ท่ารำพื้นเมืองของภาคอีสาน
ค. ท่ารำพิเศษของการแสดงลิเก
ง. ศัพท์เฉพาะใช้เรียกลักษณะนาฏศิลป์ไทย
๒. ประโยชน์จากการฝึกนาฏยศัพท์คือข้อใด
ก. ทำให้รำได้สวยงามถูกต้องตามแบบแผน
ข. ได้คะแนนเต็มในวิชานาฏศิลป์
ค. ได้เล่นละครเป็นตัวเอก
ง. ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง
๓. นักเรียนทำท่า จีบ ให้สวยได้มาตรฐานด้วยวิธีใด
ก. หักข้อมือเข้าหาลำแขน
ข. ตั้งลำแขนให้โค้งเป็นวง
ค. เก็บนิ้วมือให้ชิดติดกัน
ง. กางนิ้วทั้ง ๕ ออกจากกัน
๔. การ ตั้งวงบน ของ ตัวพระ จะต้องให้ปลายนิ้วมือสูงระดับใด
ก. หัวไหล่
ข. ปาก
ค. หางคิ้ว
ง. ศีรษะ
๕. เกลียวข้าง คือส่วนใดของร่างกาย
ก. คอ
ข. เอว
ค. ไหล่
ง. เข่า
๖. ภาษานาฏศิลป์ คืออะไร
ก. คำพูดที่ใช้สนทนากันระหว่างผู้แสดง
ข. ภาษาที่ใช้ร้องเพลงประกอบการแสดง
ค. ท่าร่ายรำที่ใช้สื่อความหมายแทนคำพูด
ง. บทพากย์ท่าร่ายรำที่ผู้แสดงต้องทำตาม

๗. ข้อใดเป็นภาษานาฏศิลป์ทั้งหมด
ก. ก้าวหน้า จรดเท้า
ข. ปฏิเสธ จีบคว่ำ
ค. ฉัน ยิ้ม
ง. ตั้งวง ที่นี่
๘.นักแสดงควรใช้ภาษานาฏศิลป์เมื่อไหร่
ก. ตามที่ผู้ชมต้องการ
ข. ก่อนเริ่มแสดง
ค. หลังแสดงจบ
ง. ระหว่างแสดง
๙. แบมือทั้ง ๒ ประสานกันทาบที่ฐานไหล่ เป็นการแสดงอารมณ์อะไร
ก. รัก
ข. อาย
ค. ดีใจ
ง. ร่าเริง
๑๐. ข้อใดเป็นนาฏยศัพท์ ประเภท นามศัพท์
ก. หักข้อ
ข. วงล้า
ค. เดินมือ
ง. จีบหงาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s